INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I 1,6 MILLIONER KLUBBEN

STED: Møterom på restaurant D/S Louise på Aker Brygge

TIDSPUNKT: 28 mai 2019 – kl 17.00

 

PÅMELDING INNEN 22 MAI til Alexandra Throne-Holst på mail throne-h@online.no

Forslag som et medlem ønsker å fremme på ordinær generalforsamling må leveres skriftlig senest ti (10) dager før generalforsamlingen til styret.

AGENDA generalforsamlingen.

  1. Valg av møteleder
  2. Registrering av de stemmeberettigede deltagere på generalforsamling.
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Valg av referent og medundertegner av protokoll.
  5. Foreningens reviderte regnskap og årsberetning.
  6. Virksomhetsplan og budsjett.
  7. Vedtak om medlemsavgift.
  8. Valg av styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer.
  9. Valg av revisor.
  10. Øvrige innkomne forslag.