Sammen for kvinners helse og trygghet – konferanse 8. April 2013 med fokus på vold mot kvinner arrangert av 1.6 millionerklubben i Norge i samarbeid med Politihøgskolen i Oslo

Mandag 8.april arrangerte organisasjonen Sammen for kvinners helse og trygghet 1.6millionerklubben i Norge i samarbeid med Politihøgskolen i Oslo en konferanse med fokus på vold mot kvinner. Det var stor interesse for konferansen med mer enn 120 deltakere. Blant foredragsholderne var både forskere og praktikere som alle belyste problemet fra ulike ståsted. Regjeringen la den 8.mars i år fram Stortingsmelding nr. 15 (2012-2013) Vold i nære relasjoner. Det handler om å leve, og dette er den første stortingsmeldingen som aktualiserer dette temaet.

Ikke bare er vold mot kvinner en alvorlig kriminell handling, men det er også et betydelig samfunnsproblem og helseproblem. Kunnskap om temaet og bedre samarbeid mellom politiet og helseinstansene er viktig.  Vold mot kvinner må ses både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og for 1.6millionerklubben med medlemsorganisasjoner i mange land er har vold mot kvinner og spesielt vold i nære relasjoner et særlig fokus.

Forskere fra ulike fagmiljøer belyste fenomenet vold mot kvinner, og vi ble også presentert for tiltak som viser at det nytter å sette inn i felles innsats mot et problem som berører hele verden.

En av våre fremste voldsforskere, psykolog Ragnhild Bjørnebekk redegjorde for ulike modeller og typer av vold. Rapportering fra krisesentrene viser at det er flest kvinner som er utsatt for vold. Opprettelsen av krisesentre har ført til færre drap utført av ektefeller.

Kari-Janne Lid, leder for avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt presenterte og utdypet situasjonen i hovedstaden: Hva ser vi? Hva gjør vi? Voldtekt i den globale byen. Det har vært en stor økning voldtekter de siste årene i Oslo. Seksualisert vold i nære relasjoner er det største problemet, men voldtektssaker får gjerne de store medieoppslagene.

Betydningen av å sette flomlyset på vold mot kvinner – i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv ble også understreket av Statssekretær Kjell Erik Øie, Helse- og omsorgsdepartementet. Øie opplyste at vi snart vil få publisert en ny Folkehelsemelding, der vold mot kvinner er inkludert.

Kortfilmen «Saving face» om syrevold mot kvinner, laget av den kvinnelige pakistanske regissøren Sharmeen Obaid Chinoy , ble en sterk opplevelse på konferansen.  Filmen forteller om grusomme kvinneskjebner. Ny lovgivning gir håp om at det nytter å kjempe mot vold og at kvinnefiendtlige krefter i det pakistanske samfunnet

Hvorfor gjør menn slikt? Professor Unni Wikan som har forsket mye på æreskulturer og æresvold utdypet og problematiserte temaet.

En voldsrammets tanker om veien videre ble gripende fortalt av sosiolog Anne Grethe Solberg.  Hun ble forsøkt drept av sin ektemann og har siden har måttet leve med store skader.  I 2012 ble hun tildelt Fredrikkeprisen for sin uredde innsats i kampen mot vold mot kvinner – gjennom å stå fram i media og gjennom foredrag har hun gitt ansikt til et av våre største samfunnsproblem.

Psykolog og forsker Solveig Bø Vatnar rettet søkelyset mot kvinners erfaringer med livstruende partnervold. Partnervold (IPV =Intimate Partner Violence) er et stort og aktuelt problem både ut fra et helseperspektiv, sosialt perspektiv og juridisk perspektiv.  

Forsker Carolina Øverlien fokuserte i sitt foredrag på barns strategier ved vold i hjemmet – barn som handlende aktører i hjem som er preget av fysisk, psykisk og seksuell vold. Barn viser seg å utvikle sine egne «overlevelsesstrategier».

Psykolog og forsker Ragnhild Bjørnebekk ga en kort oppsummering fra pilotprosjektet SARA – en forskningsbasert politimetode for å forebygge vold mot kvinner.  SARA (=Spousal Assault Risk Assesment) er en modell for sikkerhetsvurdering som opprinnelig ble utviklet i Canada på 1990-tallet, men som senere er blitt tilpasset nordiske forhold. Modellen har vært brukt i Sverige i flere år og med gode resultater, og den utprøves nå i et pilotprosjekt i Norge. Modellen skal gradvis implementeres ved alle politidistrikt dersom forsøket viser seg å være vellykket.

Politiets utfordringer med familievolden var tema for høgskolelektor Geir Aas, PhD i sosiologi ved Politihøgskolen. Han hadde et særlig fokus på aktuelle problemstillinger knyttet til voldsutsatte kvinners møte med politiet. Hovedproblemstillingen var hvordan politiet forstår og håndterer sine arbeidsoppgaver ved familievold.

Veien videre: Ragnhild Bjørnebekk takket for en spennende konferanse med gode foredrag, innspill og diskusjoner. Stortingsmelding nr. 15 (2012-2013) er et viktig dokument som nå vil bli fulgt opp. Saken er til behandling i Justiskomiteen. En handlingsplan som oppfølging av Stortingsmeldingen vil komme i løpet av høsten 2013. Organisasjonen Sammen for kvinners helse og trygghet 1.6millionerklubben har allerede planlagt en ny konferanse om ett år. Verdens helseorganisasjon er kontaktet og har takket ja til å bidra på konferansen.

Gro Flaten
Fotograf Karoline Herlofsen

seminar-politihogskolen-2013-04-08-b

seminar-politihogskolen-2013-04-08-c

seminar-politihogskolen-2013-04-08-d