Vi vet alle at fysisk aktivitet er viktig for fysisk helse, men hvor mye vet vi om hvordan en inaktiv livsstil påvirker mental helse?

Her er siste forskning utført av lege Kari Jussie Lønning, oversatt og oppsummert av psykolog Anne Krisitne Bergem og assisterende professor Emily Burger.

Kilde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32299418/

 

Oppsummering:

Fysisk inaktivitet og psykiske problemer er begge store folkehelseproblemer over hele verden.

Selv om flere studier har vist helsemessige fordeler av regelmessig fysisk trening, er det få epidemiologiske studier har undersøkt hvordan fysisk trening og psykisk helse henger sammen. Så vidt forfatterne av artikkelen vet, har heller ingen studier utforsket om det er en sammenheng mellom fysisk trening, selvmordstanker og selvskading.

Studien er basert på besvarelser fra en undersøkelse blandt unge kvinner/studenter, og er en tverrsnittsundersøkelse.

 

Målet med studien var:

å undersøke sammenhengen mellom frekvens, intensitet og varighet av fysisk trening og psykiske helseproblemer blant kvinner og mannlige universitetsstudenter,
å undersøke om lite fysisk aktivitet er relatert til selvskading og selvmordsforsøk hos studenter.
å undersøke om noen av funnene kan forklares med sosiodemografiske eller andre livsstilsfaktorer (for eksempel BMI, alkoholproblemer eller søvn).

 

Studien fant:

Det er høy forekomst av psykiske helseplager hos unge kvinner/studenter.
Det er høy andel av studenter som ikke driver med fysisk trening.
Det er tett sammenheng mellom fysisk aktivitet og god søvn.
Lite fysisk aktivitet og psykiske helseplager, selvmordstanker og selvskading sees samtidig, selv om det er vanskelig å trekke konklusjoner om årsakssammenheng. Det er ikke sikkert at mindre trening gir depressivitet, det kan også være at depresjon gir mindre lyst til trening.

 

Kommentar:

Det er mulig at selv en liten økning i fysisk aktivitet vil være bra for studenters psykiske helse
Men studien er som tidligere nevnt en tversnittsstudie, så den sier ingenting om tendenser og utvikling. Det var også lav svarprosent blant studentene som ble spurt, selv om det likevel var mange deltakere i studien.
Det var også studentenes egenopplevelse av intensitet i trening som var målt, og en sånn opplevelse kan variere fra person til person.
Det trengs mere forskning, særlig studier som følger opp studenter over lengre tid.