Vedtekter

§ 1       Navn
Foreningens navn er For Kvinners Helse 1,6 Norge

§ 2       Formål
Foreningen har som formål å spre informasjon om kvinners helse, bidra til økt forskning på helseområder som angår kvinner og er forskjellige fra menns helseutfordringer, samt forbedre kvinners livskvalitet basert på økt kunnskap og styrket helse.

§ 3        Juridisk person
Foreningen skal være en ideell organisasjon og har ikke profitt som formål. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
Foreningen skal registreres i Frivillighetsregisteret.

§ 4        Aktiviteter
Aktivitetene skal gjennomføres nasjonalt. Aktiviteter skal i hovedsak finansieres gjennom bidrag fra bedrifter, organisasjoner, byråer, sponsorer og enkeltpersoner samt av medlemskontingent.

§5        Foreningens hovedkontor
Foreningen har ingen Hovedkontor i Norge.

§ 6        Medlemskap
Som medlem opptas alle som ønsker å være medlem av foreningen og som har fylt 18 år.
Søknad om medlemskap skal være skriftlig. Søknaden må inneholde søkerens navn og adresse.
Medlemmer må betale fastsatt medlemskontingent til foreningens angitte kontonummer.
Medlemsavgift er basert på kalenderår. Størrelsen på medlemsavgiften fastsettes årlig på den ordinære generalforsamlingen.
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 7       Medlemsplikter
Medlemmet skal i forbindelse med inntreden i foreningen betale en medlemsavgift og ellers bidra til å fremme foreningens formål og interesser.

§ 8       Opphør / utelukkelse
Avslutning av medlemskap må være skriftlig. Medlemskap kan utelukkes hvis den årlige medlemsavgiften ikke er betalt, eller hvis et medlem ellers har handlet i strid med, eller motarbeidet foreningens formål, eller på annen måte ansees uegnet. Vedtak om utestengning gjøres av styret.

§ 9        Styret
Styret består av minst tre (3) medlemmer og maksimalt ni (9). Styret oppnevner styreleder.
Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Styret er ansvarlig for daglig drift, økonomi og økonomistyring. Styremedlemmer velges for en periode på to år av generalforsamlingen.
Det skal alltid være en representant fra det svenske styret i den norske foreningens styre.
Styret er forpliktet til å arbeide i hht den til enhver tid gjeldende samarbeidsavtale inngått mellom den norske og den svenske forening.
Tillitsvalgte kan, etter generalforsamlingens nærmere beslutning, motta rimelig honorar for sitt arbeid

§ 10        Signaturer
Signaturrett for selskapet tilfaller den/ de som er utnevnt av styret.

§ 11        Regnskapsår
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

§ 12 Revisjon
Revisor velges på generalforsamlingen frem til neste ordinære generalforsamling.

§ 13        Generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes årlig. Ekstra ordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når en sak er av en slik art at det er nødvendig med behandling i generalforsamling av minst 2/3 av medlemmene. På generalforsamling har ethvert medlem med gyldig medlemskap og som har oppfylt sine forpliktelser overfor foreningen, stemmerett.
Innkalling til generalforsamling skal kunngjøres på hjemmesiden til foreningen minst to (2) uker før den ordinære og minst en (1) uke før den ekstraordinære generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling vil finne sted innen utgangen av juni.

§ 14         Saker som skal tas opp ved den ordinære generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamlingen, skal følgende saker tas opp:

  1. Valg av møteleder
  2. Registrering av de stemmeberettigede deltagere på generalforsamling.
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Valg av referent og medundertegner av protokoll.
  5. Foreningens reviderte regnskap og årsberetning.
  6. Virksomhetsplan og budsjett.
  7. Vedtak om medlemsavgift.
  8. Valg av styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer.
  9. Valg av revisor.
  10. Øvrige innkomne forslag.

§ 15 Forslag til Generalforsamling
Forslag som et medlem ønsker å fremme på ordinær generalforsamling må leveres skriftlig senest ti (10) dager før generalforsamlingen, til styret.

§ 16 Endring av vedtekter
Endring av vedtekter skal skje på generalforsamling. For å være gyldig, må en slik beslutning støttes av minst 2/3 av de avgitte stemmene.

§ 17 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinær generalforsamling, og besluttes med 2/3 flertall av avgitte stemmer på to påfølgende generalforsamlinger. Blir oppløsning vedtatt med 2/3 flertall innkalles ekstraordinær generalforsamling innen 3 måneder for endelig avgjørelse av spørsmålet om oppløsning. Ved oppløsning av foreningen skal eiendeler fordeles i samsvar med generalforsamlingens vedtak i tråd med foreningens formål.