Fotograf: Anne Marie Stub

Årets første seminar i regi av For kvinners helse, 1.6Norge 26.01.16 hadde fokus på to sykdommer som rammer mange: Multippel sklerose (MS) og katarakt (grå stær). Dobbelt så mange kvinner som menn rammes av MS og flere kvinner enn menn behandles for katarakt. Fra et kvinneperspektiv er således begge sykdommer aktuelle.

Hva er MS

Dr. Pål Berg-Hansen

Dr. Pål Berg-Hansen

Nevrolog og overlege Pål Berg-Hansen ved Universitetssykehuset i Oslo har lang erfaring med behandling av Multippel sklerose (MS), og han ga oss en grundig gjennomgang av hva MS er, hvordan utbredelsen er, årsakene til MS, samt behandling av sykdommen.

MS er en uhelbredelig nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen). Dobbelt så mange kvinner som menn rammes av MS, og gjennomsnittsalderen ved debut er 30 år. De vanligste symptomene er nedsatt førlighet, lammelser, koordinasjonsvansker, gangvansker, blære- og tarmforstyrrelser, synsvansker og svimmelhet. Sykdommen oppstår som en auto-immun reaksjon mot myelin, og pasientene har ulike symptomer avhengig av hvor i hjernen eller ryggmargen myelin-betennelsen oppstår. MS er en viktig årsak til ung uførhet.

Utbredelse og årsaksforhold

Mer enn 2 millioner mennesker lever med MS i dag, og det er store regionale forskjeller. Hyppigheten tiltar med økende avstand fra ekvator og opptrer hovedsakelig i mennesker av den kaukasoide rase (hvite personer). Risiko for MS endres ved utvandring før 15-årsalderen – da får immigranten den samme risiko for MS som befolkningen i området hun/han flytter til. Dr. Berg-Hansen belyste mange årsaksfaktorer til MS som det har vært forsket på – av disse synes genetiske faktorer å være en klar årsak. Miljø, klima, livsstil, diett, sollys, geomagnetisme og toksiner er blant andre mulige faktorer som kan ha innflytelse. Som vi ser ved flere autoimmune sykdommer, er også MS hyppigere blant kvinner enn hos menn (ca. 2:1). Genetiske, hormonelle, livsstil- og miljømessige faktorer kan her spille inn.

Behandling

Dr. Berg-Hansen kunne fortelle at det dessverre ikke fins noen behandling som kurerer MS. Gjennom de siste 20 år har vi likevel hatt en stor utvikling av medisiner som brukes for å bremse og lindre problemene knyttet til MS. Symptombehandling er vanlig, og likeledes behandling av MS-attakker med steroider og bremsemedisiner som demper og forebygger. Det vil alltid være en balanse mellom effekt og bivirkninger når det gjelder valg av medisiner. Tverrfaglig samarbeid mellom behandling, trening, fysioterapeut og hjelpemidler er viktig.

 

Vibeke Lugg

Vibeke Lugg

Pasient med personlige erfaringer

Vibeke Lugg som fikk MS-diagnosen i ung alder, fortalte om sine personlige erfaringer med sykdommen og hvordan hun håndterer den i det daglige. Hun jobber som pilates- og yogainstruktør ved siden av fire barn og opplever at en aktiv og sunn livsstil holder sykdommen i sjakk. Hun har etablert sin egen blogg www.vibekesliv.no der hun beskriver sin hverdag og gir råd til andre i samme situasjon.

Katarakt / grå stær

Overlege Hilde Heger ved Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus informerte om katarakt / grå stær som er en øyesykdom som rammer øyets linse som fordunkles med påfølgende synstap. Øyet og linsen kan gjerne sammenliknes med et fotoapparat. Navnet grå stær er avledet av det tyske ordet «starren» (=stirre), og grå tilskrives gråfargen på linsen for pasienter med katarakt. Katarakt er en sykdom som har eksistert til alle tider og er en svært vanlig øyesykdom som rammer de fleste over 60 år i større eller mindre grad. Sykdommen er ikke farlig, og behandling haster vanligvis ikke. Symptomer er uklart og tåkete syn. Behandlingen er en enkel operasjon som fjerner den defekte linsen, og ny (ofte akryl) settes inn i stedet. Over tid kan katarakt / grå stær føre til blindhet

50 % av blindhet skyldes katarakt. På verdensbasis blir 20 millioner blinde av katarakt – trist da dette lett kan forebygges gjennom en enkel og lite ressurskrevende operasjon. På Oslo Universitetssykehus utfører man ca. 40-50 katarakt-operasjoner pr. uke. Bare i USA opereres 3,6 millioner mennesker årlig. Flere kvinner enn menn opereres for katarakt. Dette kan skyldes at kvinner går hyppigere til lege, er mer opptatt av kropp og helse, blir eldre og driver mer med håndarbeid som krever godt syn, noe som gjør at de merker det lettere.

Dr. Hilde Heger

Dr. Hilde Heger

Afrika-prosjekt

Hilde Heger har gjennom mange år engasjert seg i et prosjekt i Burkina Faso i Vest-Afrika, der lokale leger og sykepleiere utfører katarakt-operasjoner på befolkningen under ledelse av Hilde Heger. Det dreier seg om rullerende øyehospitaler. Behandlingen er gratis, og prosjektet er finansiert av «Better Life». Bare i april 2015 ble 180 pasienter operert på 12 dager! Dr. Heger ga også opplæring til lokalt helsepersonell som lærte å utføre operasjonen selv og kunne fortsette virksomheten også etter at hun var reist hjem. Prosjektet har en stor betydning da katarakt-rammede får synet tilbake og ikke lenger trenger støtte og bistand fra familiens unge som ofte må slutte på skolen for å ta seg av blinde foreldre og besteforeldre. Etter operasjonen bør pasientene bruke solbriller for å beskytte øynene noen dager. Det er derfor et stort behov for solbriller til befolkningen. Heger oppfordrer derfor til innsamling av solbriller (gjerne gamle og brukte) til formålet, og disse sendes til Burkina Faso.

Gro Flaten